Skip to main content

Radno pravo, po svojoj definiciji, predstavlja skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Radno pravo razlikuje dve sledeće subjekata radnog prava – zaposlene i poslodavce. U radnom odnosu, u koji stupaju subjekti radnog prava, zakonom je uređen položaj, prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca.

Radno pravo reguliše položaj i zaštitu zaposlenih brojnim državnim i autonomnim zakonima,

od kojih je najvažniji Zakon o radu.

Zakon o radu razlikuje više vrsta i oblika zaštite zaposlenih:
1. opšta zaštita,
2. zaštita ličnih podataka,
3. zaštita omladine,
4. zaštita materinstva,
5. porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta,
6. odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe,
7. zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama,
8. obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad.

Opšta zaštita zaposlenih

Radno pravo, kroz odredbe Zakona o radu, pod opštom zaštitom zaposlenih podrazumeva da svaki zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu. Kako bi se ta zaštita ostvarila, zaposleni je dužan da poštuje propise o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu kako ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje zaposlenih i drugih lica. Ukoliko bi prekovremeni rad mogao da pogorša zdravstveno stanje zaposlenog ili zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama, njemu je takav rad zakonom zabranjen. U radnim uslovima, kod kojih postoji povećana opasnost od povređivanja, profesionalnih ili drugih oboljenja, rad je dozvoljen samo onom zaposlenom koji, pored posebnih uslova utvrđenih pravilnikom, ispunjava i uslove za rad u pogledu zdravstvenog stanja, psihofizičkih sposobnosti i doba života.

Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka zaposlenog je obaveza poslodavca koja proizilazi nakon stupanja u radni odnos zaposlenog. Pod zaštitom ličnih podataka zaposlenog se, prema zakonu, smatra da lični podaci koji se odnose na zaposlenog, ne mogu da budu dostupni trećem licu, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom. U takvim okolnostima lične podatke zaposlenog prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim licima samo zaposleno lice koje je za te poslove ovlašćeno od strane direktora. Svaki zaposleni ima pravo uvida u dokumente poslodavca koji sadrže njegove lične podatke, kao i pravo da zahteva izmenu netačnih podataka ili brisanje onih koji nisu od značaja za obavljanje poslova iz ugovora o radu.

Zaštita omladine

Radno pravo, posebno mesto u smislu zaštite zaposlenih, daje omladini odnosno licima mlađim od 18 godina. U tom smislu Zakon o radu zabranjuje da lica mlađa od 18 godina rade na poslovima koji podrazumevaju naročito težak fizički rad, izlaganje štetnom zračenju ili kancerogenim i otrovnim sredstvima, poslovima koji nose dodatni rizik po zdravlje ili štetno utiču na njegove psihofizičke sposobnosti. Puno radno vreme zaposlenog mlađeg od 18 godina života ne može da se utvrdi u trajanju dužem od 35 časova nedeljno, niti dužem od osam časova dnevno. Licu mlađem od 18 godina je zabranjen prekovremeni rad, noćni rad (osim u posebnim okolnostima) ili preraspodela radnog vremena.

Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad

Ukoliko je zaposleni privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, obavezan je da poslodavca o tome obavesti dostavljanjem potvrde lekara sa vremenom očekivane sprečenosti za rad. Potvrda lekara se dostavlja poslodavcu u roku od 3 dana od nastupanja zdravstvenih okolnosti koje onemogućavaju zaposlenom dolazak na posao. Potvrdu lekara dostavlja zaposleni ili članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu. Ukoliko poslodavac posumnja u opravdanost razloga privremene sprečenosti za rad zaposlenog, ima pravo da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu kojim bi utvrdio zdravstvenu sposobnost zaposlenog.

Advokat za radno pravo pruža pravnu pomoć (pravnim i fizičkim licima) i daje stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti radnog prava i rada. Advokat za radno pravo pruža zaštitu prava svih subjekta pred nadležnim sudovima i inspekcijama. Advokat za radno pravo pruža usluge kod izrade svih opštih akta privrednog društva i ugovora o radu.