Skip to main content

Pravo informacionih tehnologija ili IT pravo je novija grana prava, koja se pojavila razvojem interneta i porastom broja IT kompanija, čije usluge je neophodno i pravno zaštiti. Pravo informacionih tehnologija u mnogome ima sličnosti sa autorskim pravom odnosno pravom intelektualne svojine.

Pravo informacionih tehnologija (IT pravo) daje regulatorni okvir za protok, prikupljanje, čuvanje i upotrebu i

pravnu zaštitu svih onih podataka koji su dati u digitalnoj formi, kao i računarskih programa u okviru internet mreže.

Autorsko pravo je deo prava intelektualne svojine, koje se određuje kao skup pravnih pravila i načela koje regulišu prava koje zakon daje autoru dela.

Najvažnije oblasti povezanosti između prava informacionih tehnologija (IT prava) i autorskog prava se ogledaju u sledećem:

  1. Zaštita autorskih prava na originalna softverska rešenja

Autorsko pravo pruža pravnu zaštitu na originalna softverska rešenja odnosno softverske programe, te svi programeri, kao njihovi tvorci, imaju pravo na autorsku zaštitu kodova i algoritama kao bazičnih delova softverskih programa.

  1. Pravna zaštita digitalnog sadržaja

Autorsko pravo svoju primenu nalazi i kod pružanja pravne zaštite digitalnog sadržaja (muzika, slike, video zapisi i knjige). Kako se IT koristi za distribuciju, pristup i reprodukciju digitalnih sadržaja, autorsko pravo primenjeno u IT pravu osigurava pravnu kontrolu svim autorima digitalnog sadržaja nad korišćenjem njihovih dela u svetu interneta.

  1. Digitalna prava upravljanja (DRM) u upravljanju digitalnim autorskim pravima

Digitalna prava upravljanja su ključna u upravljanju digitalnim autorskim pravima, jer ona ograničavaju pristup i distribuciju digitalnog sadržaja u cilju ograničavanja broja uređaja na kojima se reprodukuje digitalni sadržaj.

  1. Pravna zaštita privatnosti i svih podataka

Autorsko pravo se primenjuje i u oblasti zaštite podataka i privatnosti na način da regulišu korišćenje podataka i podelu podataka u okviru digitalnih platformi i online usluga.

  1. Sudski sporovi i presedani u sudskim sporovima

Sudski sporovi vezani za zaštitu autorskih prava se mogu primenjivati i u IT pravu, a posebno presedani u takvim sporovima, jer daju mogućnost boljeg razumevanja IT prava i digitalne tehnologije, i okvir za definisanje novih zakonskih rešenja koji će se direktno primenjivati u IT pravu.

  1. Open Source (modeli otvorenog koda) i licenciranje softvera

Modeli otvorenog koda (open source) i različite licence za softver su neizostavni delovi IT rešenja. Open source modeli zavise od pravne regulative o autorskim pravima određujući način korišćenja softvera, njegovog modifikovanja i distribucije u internet okruženju.

Advokat za intelektualnu svojinu može dati najveću pravnu zaštitu svim kreatorima IT rešenja. Advokat za intelektualnu svojinu, prateći najnovija pravna rešenja, pruža sve neophodne pravne savete iz sfere prava intelektualne svojine, čija direktna primena u IT pravu osigurava svu raspoloživu pravnu zaštitu za sva zainteresovana pravna i fizička lica. Advokat za intelektualnu svojinu nadalje pruža pravne usluge zastupanja pravnih i fizičkih lica u pravnim sporovima povodom kršenja prava informacionih tehnologija. Advokat za intelektualnu svojinu pribavlja svu dokumentaciju tokom sudskog procesa i vodi ga u cilju zaštite najboljeg interesa klijenata.