Skip to main content

Izvršni postupak ima za predmet postupak izvršenja odnosno prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ili postupak obezbeđenja potraživanja, zasnivanih založnim pravom na osnovu sporazuma stranaka i ustanovljenjem prethodnih ili privremenih mera na osnovu odluke suda, kao i delatnost izvršitelja kao lica sa javnim ovlašćenjima. Izvršni postupak je u domaćem zakonodavstvu regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Na izvršni postupak se dodatno primenjuju i odredbe Zakona o parničnom postupku, opšta pravila o izvršenju, posebni postupci izvršenja, postupak obezbeđenja i odredbe o izvršiteljima. Lice koje pokreće izvršni postupak je izvršni poverilac. Izvršni poverilac ima pravnosnažnu i izvršnu presudu suda, na osnovu koje realizuje svoje potraživanje. Izvršni dužnik je lice prema kome se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja.

Pravo preče kupovine je pravo sticanja vlasništva na nepokretnosti na način da lice koje ga ima svoje pravo ostvaruje prethodnom ponudom u odnosu na treća lica. Pravo preče kupovine se javlja kako kod prodaje stanova, poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta (u prometu nepokretnih stvari), tako i u izvršnom postupku. Pravo preče kupovine može biti ugovorno i zakonsko pravo preče kupovine.

U slučaju da na nepokretnosti nije postojalo ni zakonsko, ni ugovorno pravo preče kupovine,

odnosno ako imaoci ovo pravo nisu koristili, pravo preče kupovine ima izvršni poverilac.

Izvršni poverilac stiče pravo preče kupovine nekretnine zabeležbom rešenja o izvršenju na nekretnini. U izvršnom postupku lice imalac zakonskog prava preče kupovine nekretnine ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem.

Ako lica koja su stekla pravo preče kupovine nekretnine pre izvršnog poverioca izjave na zapisnik pred sudom da se neće koristiti pravo preče kupovine, izvršni poverilac ima prednost pred najpovoljnijim ponuđačem ako odmah po zaključenju prodaje izjavi da nekretnina kupuje pod istim uslovima.

Ukoliko se nepokretnost prodaje neposrednom pogodbom, sud će pozvati nosioca zakonskog prava preče kupovine, nosioca ugovornog prava preče kupovine koje je upisano u javne knjige i izvršnog poverioca da se u zapisniku kod suda izjasni da li to pravo hoće da koristi.

Advokat za izvršni postupak pruža usluge sastavljanja predloga za pokretanje izvršnog postupka, zastupa strane pred sudom i pruža sve prateće pravne usluge vezane za postupak izvršenja. Advokat za promet nepokretnosti i izvršni postupak pruža usluge savetovanja prilikom prodaje nepokretnosti, sačinjava ugovor o prometu nepokretnosti, sve anekse i druga dokumenta tokom važenja ugovora o prometu nepokretnosti, zastupa strane pred sudom u slučaju tužbe zbog narušenih elemenata ugovora. Advokat za ugovore takođe pruža sve pravne usluge imaocu prava preče kupovine od početka postupka prodaje nepokretnosti pa do postupka njegove realizacije i eventualnog zastupanja stranaka pred sudom, u slučaju tužbe.