Skip to main content

Prekršaj se pravno određuje kao protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.

Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda.

Zakonom o prekršajima je definisana i sadržina prekršajnog naloga.

Sastavni deo prekršajnog naloga su pouke i upozorenja licu protiv koga je izdat prekršajni nalog. Pouke i upozorenja u prekršajnom nalogu su:
1) ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne (član 173. stav 1);
2) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga, ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne (član 173. stav 4);
3) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ukoliko ne prihvata svoju odgovornost, može nadležnom sudu u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili preko pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji tada predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu (član 174. stav 1);
4) ako sud utvrdi da je lice protiv koga je izdat prekršajni nalog i koji je zahtevao sudsko odlučivanje odgovoran za prekršaj, svojom odlukom će ga obavezati da novčanu kaznu iz prekršajnog naloga plati u punom iznosu kao i da nadoknadi sudske troškove (član 174. stav 7);
5) ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog nalog ne plati izrečenu kaznu ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da je prihvatio odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan (član 173. stav 2);
6) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog (kažnjeno lice) u slučaju prinudnog izvršenja izrečene novčane kazne, biće dužno da nadoknadi troškove izvršenja (član 318. stav 6);
7) fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu protiv koga je izdat prekršajni nalog neplaćena novčana kazna može se zameniti kaznom zatvora ili radom u javnom interesu (član 41).

Novčane kazne mogu se propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 10.000 dinara, za preduzetnika od 5.000 do 50.000 dinara, a za pravno lice od 10.000 do 100.000 dinara.