Skip to main content

Korporativno upravljanje je upravljanje koje se odnosi na strukture i procese neophodne za vođenje i kontrolu nad kompanijom, strateški posmatrajući odnose između menadžera, članova nadzornog odbora i odbora direktora, vlasnika odnosno akcionara i ostalih zainteresovanih strana.

Dobro korporativno upravljanje počiva na određenim principima, koji se smatraju međunarodnim standardom uspešnog korporativnog upravljanja. .

Principi korporativnog upravljanja pružaju i praktična uputstva i predloge

berzama, investitorima, svim preduzećima i drugim zainteresovanim stranama.

Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) razlikuju se šest osnovnih principa korporativnog upravljanja:
1) obezbeđenje osnove za efikasan okvir korporativnog upravljanja;
2) prava akcionara i ključne vlasničke funkcije;
3) ravnopravan tretman akcionara;
4) uloga zainteresovanih strana;
5) obelodanjivanje podataka i transparentnost;
6) odgovornost odbora.

Društvo kapitala podrazumeva privredne subjekte organizovane kao društva sa ograničenom odgovornošću (sa više članova) i akcionarska društva (kao kompleksnija i složenija za upravljanje i povećanim rizikom kod privlačenja investitora).

U domaćim okvirima, principi dobrog korporativnog upravljanja su dati u Kodeksu korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Ovi principi se posebno odnose na kompleksnija društva kapitala, koja se u najvećoj meri finansiraju iz eksternih izvora, akcionarska društva koja planiraju da postanu javna i javna akcionarska društva. Dati principi od strane PKS za korporativno upravljanje se takođe mogu primeniti i na sva ostala društva kapitala, bez obzira na složenost sistema korporativnog upravljanja i stepenu razvoja na mala i velika društva kapitala.

Najvažniji principi, prema PKS, za dobro korporativno upravljanje obuhvataju sledeće (Kodeks korporativnog upravljanja PKS):
1. „Pravila korporativnog upravljanja treba da obezbede ravnopravan i jednak tretman svih članova društva u skladu sa zakonom, imajući u vidu specifičnost uloge i interesa članova u različitim društvima.
2. Društvo treba da uspostavi adekvatno regulatorno i upravljačko okruženje u društvu koje će omogućiti definisanje i ostvarivanje interesa i uloge članova društva.
3. Članovi društva svoje pravo da donose odluke, da dobijaju informacije, kao i da definišu ciljeve društva, ostvaruju po pravilu na redovnim (godišnjim) sednicama skupštine, po unapred utvrđenim i propisanim pravilima.
4. Svako društvo treba da ima efikasan odbor direktora (u sistemu jednodomnog upravljanja), odnosno nadzorni odbor (u sistemu dvodomnog upravljanja) koji je kolektivno odgovoran za dugoročni uspeh društva, uključujući i nadzor i definisanje poslovne strategije društva.
5. Članovi odbora direktora, odnosno nadzornog odbora treba da budu adekvatno informisani pre donošenja odluka iz njihove nadležnosti.
6. Društvo treba da definiše ključne ciljeve i strategiju kojom će oni biti ostvarivani.
7. Dobra praksa korporativnog upravljanja zahteva pouzdano i potpuno informisanje od strane društva putem objavljivanja relevantnih informacija čime se obezbeđuje transparentnost poslovanja.
8. Društva treba da ustanove jasno razgraničenje odgovornosti između predsednika odbora direktora i generalnog direktora. Nijedan pojedinac ne treba da ima neograničena ovlašćenja u pogledu donošenja odluka u društvu.
9. Društvo treba da uspostavi efikasni proces upravljanja rizikom.
10. Društvo treba da uspostavi delotvorne i efikasne interne kontrole.
11. Jednom uspostavljenu internu kontrolu ili sistem internih kontrola treba neprestano, redovno, u utvrđenim periodima, ispitivati, ocenjivati i unapređivati u funkciji održavanja rizika u nivou opredeljene prihvatljivosti i uz što manje ukupne troškove.
12. Društvo treba, a javno društvo je obavezno da uspostavi funkciju interne revizije.
13. Društvo treba da vodi računa o specifičnostima i razvoju odnosa sa različitim nosiocima interesa za njegovo poslovanje, imajući pri tom u vidu sopstvene potrebe i karakteristike poslovanja, kao i posebne interese i potrebe svake grupe nosilaca interesa posebno.
14. Dobra praksa korporativnog upravljanja zahteva društveno odgovorno poslovanje društva, uspostavljanje specifičnih i obavezujućih principa koji se odnose na zaštitu životne sredine i etičko ponašanje, kao i objavljivanje relevantnih informacija koje se odnose na sve društveno odgovorne aktivnosti koje društvo sprovodi.
15. Društva treba da putem finansijskih, poslovnih i drugih periodičnih izveštavanja obezbede objavljivanje svih bitnih informacija koje se odnose na sledeće oblasti: poslovni ciljevi i ostvarivanje poslovne strategije, finansijski i poslovni rezultati društva, vlasnička struktura, struktura organa upravljanja i izvršnog rukovodstva sa principima za izbor i određivanje naknada, praksa i struktura sistema korporativnog upravljanja, pitanja od značaja za nosioce rizika poslovanja društva i pitanja identifikovanja i upravljanja potencijalnim rizicima za poslovanje društva.“

Ukoliko vam je potrebno pravno tumačenje svih zakonskih preporuka i normi koje su od značaja za dobro korporativno upravljanje, možete se obratiti Advokatskoj kancelariji Slavica Janjić, Beograd, gde će vam pravni eksperti iz oblasti privrednog (korporativnog) i trgovinskog prava pružiti svu neophodnu pomoć savetima, sastavljanjem neophodne dokumentacije ili zastupanjem.