Skip to main content

Privredno pravo, kao grana prava, predstavlja nadgradnju nad privredom i privrednim poslovima. Privredno pravo je sistematizovani skup pravnih normi o pravnom položaju privrednih subjekata i njihovom pravnom poslovanju na tržištu. Privredno pravo se može izučavati i sa aspekta unutrašnjeg odnosno domaćeg prava (domaće privredno pravo) i sa stanovišta međunarodnog prava (međunarodno privredno pravo).

Privredno pravo se razvilo iz trgovinskog prava. Trgovinsko pravo uređuje osnove nastanka privrednih društava koja se bave trgovinom, kao i ponašanje privrednih subjekata u poslovima trgovine. Trgovinsko pravo određuje osnove trgovine kao delatnosti, kroz aktivnosti osnivanja privrednih subjekata čije je osnovna delatnost trgovina, njihovog nastanka kao subjekata trgovine, kao i utvrđivanje uslova rada trgovinskih pravnih subjekata.

Privredno pravo sadrži pravne norme kojima se bliže uređuje:

• pravni položaj privrednih subjekata,

• odnos privrednih subjekata prema državi,

• uzajamne pravne poslove privrednih subjekata u vezi sa prometom robe i novca.

Predmet privrednog prava su pravni odnosi u privrednom poslovanju ili pravni odnosi u pojedinim oblastima privrednog poslovanja. Privredno pravo uređuje i institute kao što su: pravni subjekt, imovina, ugovor i obligacija. Zbog predmeta privrednog prava, ono se još naziva i trgovinsko pravo, poslovno pravo, korporativno pravo ili pravo privrednih društava.

Privredno pravo uređuje način otpočinjanja i vršenja delatnosti privrednih subjekata. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su sva fizička i pravna lica, koja u privredno – pravnom prometu mogu biti nosioci prava i obaveza. Kako se privredno pravo bavi i pitanjima koja se odnose na trgovinu odnosno robni promet, često se naziva i trgovinsko pravo ili ugovorno pravo. Trgovina, kao privrednu delatnost, se definiše kao ukupnost svih oblika trgovačkih aktivnosti, od nabavke robe od proizvođača do njene isporuke konačnom potrošaču.

Za privredno pravo je karakteristično da se kroz oblast statusnog privrednog prava bavi pitanjem pravnog položaja privrednih društava i drugih subjekata koji su učesnici u privrednom poslovanju. Privredno pravo, kao ugovorno pravo proučava i reguliše sve vrste ugovora o prometu robe i usluga, ugovora u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja. Privredno pravo, kao svoju oblast proučavanja ima i bankarske poslove i poslove hartija od vrednosti. Oblast privrednog prava , koja se bavi spoljnotrgovinskim poslovanjem privrednih subjekata i drugim oblicima privrednog poslovanja sa inostranim elementima je međunarodno privredno pravo.

Izvori prava u okviru privrednog prava su višestruki i hijerarhijski. Najvažniji izvor privrednog prava je zakon, podzakonski akti, sudske odluke (anglosaksonsko pravo) i običaji (uzanse), a u određenim slučajevima izvor može biti i ugovor.

Zakon kojim se u najvećoj meri reguliše trgovinsko pravo u Srbiji je Zakon o obligacionim odnosima. Zakonom o privrednim društvima se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanja, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Subjekti privrednog prava (privredni subjekti) su sva fizička i pravna lica, koja u privrednopravnom prometu mogu biti nosioci prava i obaveza. Organizacione forme privrednih subjekata mogu biti u individualnom organizacionopravnom obliku (preduzetnici) i kolektivnom organizacionopravnom obliku sa svojstvom pravnog lica (privredna društva u vidu ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću) i kao drugi oblici obavljanja privrednih delatnosti u skladu sa posebnim zakonima (zadruge, banke, berze, osiguravajuća društva, javna preduzeća koje osniva država i drugo).

Advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć prilikom osnivanja privrednih društava, izradi svih pravnih akata, zaključenju svih ugovora iz oblasti privrede, ispunjenju poreskih i drugih fiskalnih i nefiskalnih obaveza prema državi.

Advokat takođe pruža pravnu pomoć i u oblasti radnog prava, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, što je od izuzetnog značaja za uspešno poslovanje privrednog društva.