Skip to main content

Privredno pravo je grana pozitivnog prava koja uređuje i reguliše sva pravna pitanja vezana za pravni status privrednih subjekata u okvirima privrednog poslovanja. Centralno mesto privrednog prava zauzimaju sva pravna pitanja i regulative koje se odnose na privredne subjekte.

Privredno pravo u Republici Srbiji je uređeno Zakonom o privrednim društvima.

Privredno pravo, kroz Zakon o privrednim društvima, bavi pitanjima i pravnim normama koje se primenjuju na pravna lica i preduzetnike u obavljanju njihove delatnosti, kao što su osnivanje i registracija pravnih lica, ugovorni odnosi između pravnih lica, zaštita konkurencije, radno pravo, pravo intelektualne svojine, stečaj i likvidacija privrednih društava.

Privredno pravo obuhvata nekoliko najvažnijih oblasti od značaja za rad privrednih društava i preduzetnika, koje obuhvataju:

  • pravo privrednih društava – pitanja osnivanja, rada, reorganizacije i prestanka privrednih društava (akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću, ortačka društva i komanditna društva),
  • pravo konkurencije – pitanje tržišne konkurencije u cilju obezbeđivanja fer takmičenja između privrednih subjekata, kako bi se sprečile monopolističke prakse i zaštitili potrošači (karteli, zloupotreba dominantnog položaja, koncentracija privrednih subjekata),
  • trgovačko pravo – reguliše trgovinske odnose (ugovori o kupoprodaji, distribuciji, franšizi, uvozu i izvozu robe i usluga),
  • stečajno pravo – pravila o stečajnom postupku, likvidaciji i reorganizaciji privrednih subjekata,
  • tržišno pravo – postavljanje pravnih normi o reklamiranju, etiketiranju i drugim aspektima poslovanja od značaja za tržišnu transparentnost privrednih subjekata,
  • finansijsko pravo – bavi se pitanjima kao što su bankarske i finansijske operacije (hartije od vrednosti, osiguranje, bankarstvo i finansiranje privrednih subjekata),
  • pravo intelektualne svojine – deo privrednog prava kojim štiti prava na izume, trgovačke marke, autorska prava i industrijski dizajn.

Privredno pravo se često usklađuje sa promena na tržištu i time prilagođava savremenim uslovima poslovanja privrednih subjekata. Sva pitanja u vezi zakonskih normi iz ove oblasti prava su u delokrugu rada pravnog stručnjaka za privredno pravo – advokat za privredno pravo. Advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć svim privrednim subjektima, bez obzira na formu organizovanja i veličinu od značaja za njihovo poslovanje. Advokat za privredno pravo pruža sve pravne usluge iz domena privrednog prava (poslovnog prava, korporativnog prava, trgovinskog prava, ugovornog prava) koja su od značaja za osnivanje, registraciju, obavljanje delatnosti, gašenje subjekata privrednog prava ili njihovo zastupanje pred nadležnim organima i institucijama.

Advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć prilikom osnivanja privrednih društava bez obzira na njihovu formu (ortačka društva, društva sa ograničenom odgovornošću, komanditna društva i akcionarska društva). Advokat za privredno pravo pruža usluge registracije, osnivanja privrednih subjekata, u postupku registracije, advokat za privredno pravo izrađuje sva neophodna dokumenta za registraciju (osnivački akt, statut i drugo). Advokat za privredno pravo podnosi i dokumentaciju poreskim ustanovama. Advokat za privredno pravo je specijalizovan za sastavljanje svih vrsta ugovora o prometu robe i usluga). Advokat za privredno pravo vrši i sastavljanje i sklapanje ugovora u bankarskom poslovanju i poslovanju u oblasti osiguranja.

U postupku otvaranja stečaja ili likvidacije privrednog društva, advokat za privredno pravo pruža sve pravna objašnjenja postupka i pomaže pravnim savetima, izradom dokumenata i zastupanjem pravnih lica pred nadležnim institucijama.

Ako dođe do pokretanja tužbe vezanih za poslovanje, advokat za privredno pravo zastupa stranke pred nadležnim sudom, sastavlja tužbu i pribavlja neophodnu dokumentaciju (dokaze) za suđenje.

U slučaju nelojalne konkurencije i eventualnih tužbi koje slede iz tog razloga, advokat za privredno pravo zastupa stranke pred nadležnim organima i insinuacijama i omogućava naplatu pretrpljene štete usled nelojalne konkurencije. Kod narušavanja prava intelektualne svojine privrednih subjekata, advokat za privredno pravo pruža pravnu pomoć koja je neophodna u cilju zaštite i ostvarivanja naknade štete načinjene zbog kršenja ovog prava.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd, kao stručni pravni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz pravne oblasti privredno pravo, pruža pravne usluge za sva zainteresovana privredna društva i preduzetnike, obuhvatajući poslove osnivanja privrednih društava, sastavljanja neophodne dokumentacije i ugovora, do zastupanja u privrednim sporovima.