Skip to main content

Radno pravo je skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava. Subjekti privrednog prava su zaposleni i poslodavac.

Radno pravo odnosno prava i obaveze iz radnog odnosa nalazi svoju primenu kod poslovanja svih privrednih subjekata, bez obzira na formu osnivanja.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, bliže se uređuju Zakonom o radu i posebnim zakonima. Pored Zakona o radu, radne odnose iz oblasti radnog prava, a koji se direktno odnose na rad privrednih subjekata i pravno se dopunjuju, imajući obavezan karakter, su: poresko pravo, antikorupcijsko zakonodavstvo, zakonodavstvo u vezi socijalnog i penzijskog osiguranja, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti podataka o ličnosti, mobingu i drugi.

Nepoštovanje zakonskih odredbi privrednih subjekata iz radnog prava i prava i obaveza iz radnih odnosa

su predmet kažnjavanja pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu, odnosno fizičkih lica (zavisno od pravne forme).

Advokat za radno pravo pruža zaposlenima kvalifikovana pravna objašnjenja u vezi svojih prava i obaveza iz radnog odnosa. Advokat za radno pravo poseban akcenat u pružanju pravnih usluga u ovom slučaju je na zaštiti prava radnika.

U slučaju da je zaposleni mišljenja da su njegova prava iz radnog odnosa povređena, angažovani advokat za radno pravo će:
– pred nadležnim institucijama predstaviti povredu prava zaposlenog kako bi se otklonili uzroci zbog kojih su prava zaposlenog ugrožena,
– sastavljanje opomene pred tužbu poslodavcu,
– sastavljanje tužbe protiv poslodavca i zastupanje stranke pred sudom,
– zastupanje u radnim sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom
– zastupanja prilikom povrede prava kod nezakonitog otkaza,
– zastupanja prilikom zlostavljanja na radu (mobing),
– zastupanje prilikom regulisanja pitanja zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja,
– pokretanje tužbe povodom nezakonitih elemenata aneksa ugovora o radu.

Angažovani advokat za radno pravo od strane poslodavca pruža niz prednosti u poslovanju poslodavcu, koje proizilaze pružanjem ekspertskih usluga advokata za radno pravo, te se time eliminiše kršenje zakona i zaposleni angažuju u skladu sa propisanim normama. Advokata za radno pravo u tom kontekstu pruža sledeće pravne usluge advokat za radno pravo:
– savetovanje iz oblasti poreskog prava, posebno kod izbora poreski optimalne politike zarada,
– savetovanje i zastupanje u postupcima rešavanja viška zaposlenih,
– izrada svih internih akata koji definišu prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih,
– učestvovanje u pregovorima kod zaključenja kolektivnog ugovora,
– uvođenje adekvatnih procedura i politika u skladu sa zakonima iz oblasti rada,
– izrada kolektivnih ugovora u skladu sa zakonom (opštih, granskih i kolektivnih ugovora kod poslodavca i njihovo međusobno usklađivanje),
– izrada pravilnika o radu i ostalih pravnih akata u vezi radnog prava odnosno radnih odnosa,
– izrada pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja,
– izrada pravilnika o zabrani zlostavljanja na radu i zabrani diskriminacije,
– izrada ugovora o radu u skladu sa kolektivnim ugovorima i zakonima iz oblasti rada,
– izrada aneksa ugovora o radu,
– izrada otkaza ugovora o radu.

Advokat za radno pravo angažovan od strane poslodavca će pružiti sve pravne usluge iz oblasti radnog prava u slučaju povrede prava od strane zaposlenih, kao što su zastupanje pred nadležnim organima povodom tužbe za povredu radnog prava iz radnog odnosa, kao i sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih i zastupanje u radnim sporovima.