Skip to main content

Porodično pravo, regulisano Porodičnim zakonom, naglašava da porodica uživa posebnu zaštitu države, te da svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.

Porodično pravo se bavi, između ostalog, i razvodom braka. Brak, kao važan deo porodičnog prava, se određuje kao zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Razvod braka se definiše kao prestanak bračne zajednice do koje dolazi ukoliko su „bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika“. Razvod braka može biti kao sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi. Koji oblik će biti prisutan zavisi od supružnika. U oba slučaja za razvod braka se rešavaju najvažnija pitanja vezana za bračnu zajednicu i porodicu (roditeljska prava i deoba zajedničke imovine), posebno pitanja ugroženih kategorija i maloletne dece, te zaštita njihovih prava.

Sporazumni razvod braka je razvod braka kog karakteriše saglasnost supružnika da se razvedu.

Sporazumni razvod braka se javlja u slučaju kada se postupak prekida braka pokreće predlogom za sporazumni razvod braka koji podnosi advokat za porodično pravo. Sporazumni razvod braka je moguć samo ako supružnici zaključe sporazumni predlog u pisanoj formi, odnosno sačine pismeni sporazum o razvodu. Predlog za sporazumni razvod braka supružnici podnose nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta nekog od supružnika, odnosno u mestu njihovog poslednjeg zajedničkog prebivališta samostalno ili preko advokata za porodično pravo. Kod sporazumnog razvoda braka ne može isti advokat zastupati predlagače postupka. Sporazum, koji se potpiše kod sporazumnog razvoda braka, mora biti u najboljem interesu maloletne dece. U izreku suda u presudi o razvodu braka se potpisani sporazum unosi i sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava (samo ukoliko je u najboljem interesu deteta), kao i sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine. Ukoliko supružnici nisu lično prisutni punomoćje koje se daje advokatu za porodično pravo mora biti overeno od strane notara ili u konzulatu – specijalno punomoćje.

Sporazumni razvod braka ima niz prednosti u odnosu na razvod braka po tužbi: brži i jednostavniji postupak za razvod braka, supružnici imaju mogućnost da očuvaju dobru komunikaciju i nakon razvoda braka i nema posredovanja, a i troškovi postupka su niži (nagrada za rad advokata i sudske takse).

Advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka pruža sve pravne usluge iz pravne oblasti porodično pravo i razvod braka, a naročito za pitanja kao što su:

  • sporazumni razvod braka,
  • razvod braka po tužbi,
  • starateljstvo,
  • roditeljsko staranje,
  • deoba bračne imovine.

Advokat za porodično pravo odnosno advokat za razvod braka pruža pravnu pomoć kod sporazumnog razvoda braka pružanjem usluga:

  • sastavljanje sporazuma o sporazumnom razvodu braka,
  • sastavljanje pismenog sporazuma o vršenju roditeljskog prava kod sporazumnog razvoda braka,
  • sastavljanje pismenog sporazuma o deobi zajedničke imovine kod sporazumnog razvoda braka.