Skip to main content

Građansko pravo je skup pravnih normi koje uređuju društvene odnose u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima. Subjekti građanskog prava su pravna i fizička lica, a objekti građanskog prava su stvari, činidbe i imovina.

U građansko pravo spadaju:

  • obligaciono pravo (skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi, gde su izvori obligacija, odnosno obaveza, ugovori, prouzrokovanje i naknada štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrana izjava volje),
  • stvarno pravo (reguliše promet stvari, pokretne i nepokretne imovine uređujući institut svojine, državine, hipoteke i prava službenosti),
  • nasledno pravo (reguliše pitanje raspodele imovine nakon smrti kroz pravne postupke raspravljanja zaostavštine tj. ostavinski postupak, sačinjavanja testamenta, zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života),
  • porodično pravo (normama porodičnog prava regulisana su pitanja kao što su zaključivanje i razvod braka, odnosi bračnih drugova, odnos roditelja i dece, zakonsko izdržavanje, usvojenje i starateljstvo, te na taj način definisani odnosi u porodici, kao i odnosi porodice i društva),
  • medijsko pravo (uređuje oblast javnog informisanja, osnivanja i organizacije sredstava javnog informisanja i odgovornosti medija za objavljivanje nepotpune ili neistinite informacije),
  • pravo intelektualne svojine (bavi se pitanjima kreacija ljudskog uma i komercijalnim simbolima, a deli se na dve velike grupe – autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu, prava industrijske svojine).

Advokat za građansko pravo pruža svojim klijentima (pravnim i fizičkim licima) pravnu pomoć i stručne savete u vezi svih pravnih pitanja iz oblasti građansko pravo.

Advokat za građansko pravo celovito i kompleksno tumači zakon, iznalazi najbolje pravno rešenje, uz prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije, zastupa stranke pred odgovarajućim organima u skladu sa zakonskom potrebom.

Advokat za građansko pravo pruža ravne usluge iz oblasti građanskog prava i to: obligacionog prava, stvarnog prava, naslednog prava, porodičnog prava, medijskog prava, prava intelektualne svojine i prava u oblasti stanovanja.

Advokat za građansko pravo zastupa stranke u svim parničnim i vanparničnim postupcima, tužilaca i tuženih, potom vrši zaključivanje svih vrsta ugovora, izvršavanje svih obaveza iz imovinskih ugovora, kao i stavljanje-upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti. Usluge iz oblasti građanskog prava, koje pruža advokat za građansko pravo obuhvataju i zastupanja u izvršnim postupcima, utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava, sastavljanje poravnanja. Pružanje pravnih usluga profesionalnim upravnicima i stambenim zajednicama u oblasti izrade ugovora o izvođenju svih vrsta radova na stambenim zgradama, radi utuženja dužnika, tumačenja zakona i davanje pravnih saveta su još jedna vrsta pravnih usluga iz domena rada advokata za građansko pravo.

U okviru građanskog prava, advokat za radno pravo pruža pravnu pomoć zastupanja kod sledećih pitanja: izdavanja ličnih isprava, odobrenje privremenog boravka i stalnog nastanjenja u Republici Srbiji, pribavljanja radne dozvole za rad u Republici Srbiji, promene ličnog imena, državljanstvo Republike Srbije, kao i zastupanje pred opštinskim organima, MUP-om i Poreskom upravom).