Skip to main content

Privremena mjera je hitna mjera u postupku. Privremenom mjerom kao sudskom odlukom pruža se hitna pomoć određenom tj. ugroženom licu. Iako se radi o hitnoj mjeri u postupku, privremenom mjerom se ne prejudicira ishod konkretnog postupka odnosno spora.

Privremena mjera kao odluka postupajućeg suda stupa na snagu danom donošenja,

nevezano za ishod konkretnog postupka.

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju Crne Gore predviđa u čl. 289 st. 1:
– da se privremena mjera može odrediti kod nenovčanog potraživanja kada predlagač učini vjerovatnim postojanje određenog potraživanja i kada učini vjerovatnim da će se ostvarivanje potraživanja znatno otežati.

Stavom 2. člana 289 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju predviđeno je:
– da se privremena mjera može odrediti i kada predlagač obezbjeđenja učini vjerovatnim da je mjera potrebna da bi se spriječila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive štete.
Privremena mjera je izvršna odluka suda, i u konkretnom slučaju ne postoji mogućnost njenog odlaganja i protivnik obezbjeđenja dužan je da postupi po odluci nadležnog suda u slučaju određivanja privremene mjere.

Sa pravnog stanovišta možemo reći da je privremena mjera obavezujuća izvršna odluka i da je protivnik obezbjeđenja u obavezi da postupi po privremenoj mjeri kao izvršnoj odluci suda.

Žalba odnosno prigovor na rješenje o određivanju privremene mjere ne odlaže njeno izvršenje.

Pravnosnažne i izvršne sudske odluke su obavezujuće i one se moraju izvršavati.

Neizvršenje sudske odluke je krivično djelo shodno članu 395. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Krivičnim zakonikom čl. 395 propisano je da službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravnosnažnu i izvršnu sudsku odluku kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 2 (dvije) godine.

Privremena mjera kao izvršna odluka je određenog trajanja, iz razloga jer nije moguće predvidjeti trajanje parničnog postupka, a takođe treba znati da tokom trajanja postupka, sud pred kojim se vodi postupak može ukoliko se promijene okolnosti izmijeniti donijetu privremenu mjeru ili je obustaviti.

U svakom slučaju privremena mjera je obavezujuća i kao izvršna sudska odluka ona se mora izvršiti i primijeniti.

Autor: Advokat Dejan Dragović, Podgorica