Skip to main content

Zakonom o prometu nepokretnosti (Zakon o prometu nekretnina) je regulisan promet nepokretnosti i definisan kao prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade.

Promet nepokretnosti (nekretnina) zahteva multidisciplinarna pravna znanja,

te je neophodno ovaj pravni posao poveriti advokatu za nepokretnosti odnosno advokatu za promet nekretnina tj. advokatu za svojinskopravne odnose

bilo da je reč o pravnim poslovima koje su u interesu kupca nekretnine, prodavca nekretnine ili investitora.

Advokat za nekretnine pruža sledeće pravne usluge:
1. pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti,
2. zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti,
3. posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti,
4. zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti,
5. pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola,
6. angažovanje stručnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku svih faza izgradnje nepokretnosti,
7. upisivanje izgrađene nepokretnosti u Katastar nepokretnosti,
8. zastupanja u svim poslovima vezanim za otklanjanje nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti,
9. zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnostima,
10. vezane za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,
11. zaključivanje ugovora o poklonu nepokretnosti,
12. svi ostali pravni poslovi i pribavljanje neophodne dokumentacije vezane za nekretnine.

Kod pravnih poslova vezanih za pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti neophodno je poznavati sve elemente lista nepokretnosti, kao i zabeleške koje eventualno postoje, a koje mogu biti smetnja za obavljanje samog prometa nepokretnosti. Podaci, koji su pri tome veoma važni, se odnose na: opštinu (mesto) kojoj nepokretnost pripada, broj katastarske parcele, (ne)postojanje tereta i podaci o vlasniku nekretnine.

U poslovima posredovanja u kupovini, prodaji ili zakupu nepokretnosti, advokat za nekretnine odnosno advokat za nepokretnosti tj. advokat za svojinskopravne odnose će sačiniti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ili zakupu nepokretnosti. Kako su ovi ugovori strogo formalni i moraju biti u skladu sa svim zakonima koji regulišu ove pravne poslove, advokat za nekretnine će osigurati da kupci, prodavci, zakupodavci ili zakupci budu pravno osigurani.

Proces izgradnje nepokretnosti je dug i složen, te zahteva niz pravnih radnji i poštovanje pravnih normi pre otpočinjanja izgradnje, tokom same izgradnje i nakon nje. Ugovor o izgradnji nepokretnosti mora biti zaključen u pismenoj formi i neophodno je da sadrži podatke o izvođaču radova, koji radi prema unapred isplaniranom projektu u određenom vremenskom roku i na tačno određenoj parceli. Pribavljanje građevinskih dozvola prati posao izgradnje nekretnine. Advokat za nekretnine će pribaviti sve potrebne lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole i time osigurati pravnu sigurnost ne samo za izvođača radova, već i budućih kupaca nepokretnosti koja je u fazi izgradnje. Kod izgradnje nekretnine, obavezan je stručni nadzor (da li se izgradnja vrši prema projektu i u skladu sa propisima, praćenje kvaliteta izvođenja radova, preduzimanje svih potrebnih mera za usklađivanje izgradnje sa predviđenim projektom), koji advokat za nekretnine može obezbediti angažovanjem stručnih lica. Nakon izgradnje nepokretnosti, advokat za nekretnine odnosno advokat za svojinskopravne odnose će izvršiti sve pravne radnje neophodne za upis izgrađene nekretnine u Katastar nepokretnosti. Ukoliko je prisutna situacija da je naručilac raskinuo ugovor sa izvođačem radova usled nekih delova koji su loše odrađeni ili koji nisu urađeni po propisima, advokat za nekretnine će pružiti pravno zastupanje u cilju otklanjanja nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti.

U slučaju nelegalno izgrađenog objekta ili izgradnje novog objekta koji je u funkciji već postojećeg, advokat za nekretnine će izvršiti neophodan postupak legalizacije svih pomenutih nepokretnosti.

Ugovor o poklonu nepokretnosti je ugovor na osnovu koga poklonodavac poklonoprimcu predaje ili se obavezuje da preda u svojinu nepokretnost bez naknade, sa namerom da uveća imovinu poklonoprimca na teret svoje imovine. Kako poklanjanje nepokretnosti obuhvata pravna pitanja koja se odnose na imovinske odnose, nasleđivanje i poreske propise, neophodno je angažovati advokata za nekretnine.