Skip to main content

Građansko pravo je pravna grana koja reguliše imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidbi, ljudskih radnji i tvorevina uma na osnovu načela autonomije volje, prenosivosti prava i obaveza, pravne jednakosti, zaštite na privatni zahtev i imovinske sankcije. Građanskom pravu pripada subjektivno pravo, kao pravo ovlašćenja subjekata radi zaštite sopstvenih materijalnih i nematerijalnih interesa (pravo svojine, pravo zakupa, pravo upravljanja i dr.). Subjektivno pravo se nadalje deli na imovinsko i neimovinsko, gde se kao kriterijum podele uzima imovina.

Imovina je skup prava i obaveza određenog lica koja se mogu izraziti u novcu. Za imovinu se vezuje imovinsko pravo, kao pravo svojine, pravo prenosa svojine i druga stvarna prava (službenosti, zaloge, državine). Imovinsko pravo se definiše i kao skup prava kojima se uređuju pitanja različitih oblika vlasništva nad nekretninama i ličnom svojinom. Imovinsko pravo se štiti zakonom, a povreda imovinskog prava se najčešće štiti tužbom.

Najznačajniji objekti imovine i imovinskog prava su nepokretnosti.

Advokat za imovinsko pravo odnosno imovinsko pravne odnose (poslove) se bavi pružanjem usluga

iz oblasti imovinskog prava, koja se odnose i na fizička i pravna lica.

Usluge advokata za imovinsko pravo (advokata za imovinsko pravne odnose) obuhvataju:
– zastupanja tuženih i tužilaca u svim parničnim i vanparničnim postupcima,
– zastupanje u izvršnim postupcima,
– zastupanje u postupcima vezanim za naknadu štete,
– zastupanje prilikom regulisanja imovinskih odnosa supružnika odnosno budućih supružnika (predbračni ili bračni ugovor),
– pravni poslovi vezani za zaštitu imovinskog prava,
– pravne poslove za slučaj smrti (testament, zaveštanje, ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o raspodeli imovine za života),
– svi pravni poslovi vezani za bilo koji oblik nepokretnosti,
– pravni poslovi vezani za poreska pitanja u vezi sa imovinom,
– pravni poslovi koji regulišu sva pitanja tereta na imovini,
– sačinjavanje svih vrsta ugovora,
– regulisanje i sprovođenje ugovornih obaveza,
– sastavljanje poravnanja,
– medijacija.

Advokat za imovinsko pravo odnosno advokat za imovinsko pravne odnose (poslove) zastupa stranke (tužilac ili tuženi) u svim parničnim i vanparničnim postupcima. U tom smislu advokat za imovinsko pravo odnosno advokat za imovinsko pravne odnose pomaže strankama u razumevanju zakonskih regulativa, njihovih prava i obaveza, prikupljanju dokumentacije i dokaza, kao i iznošenje činjeničnog stanja u toku parničnih i vanparničnih postupaka.

U izvršnim postupcima (izvršenja i obezbeđenja), advokat za imovinsko pravo odnosno advokat za imovinsko pravne odnose (poslove) zastupa stranke kod ostvarivanja prinudnog potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili druge verodostojne isprave. Oblast izvornog prava obuhvata i poslove vezane za postupke obezbeđenja potraživanja, zasnivanja založnog prava na osnovu sporazuma stranaka i ustanovljenjem prethodnih ili privremenih mera na osnovu odluke suda, kao i delatnost izvršitelja kao lica sa javnim ovlašćenjima.

Naknada štete je čest pravni problem, u kom angažovani advokat za imovinsko pravo (advokat za imovinsko pravne odnose) može pružiti sve neophodne pravne savete ili zastupati zainteresovane strane, bilo da je u pitanju naknada materijalne ili nematerijalne štete. Način naplate štete odnosno oblici naknade štete za oštećenog mogu biti u vidu novčane isplate za pričinjenu štetu ili uspostavljanje u pređašnjeg stanja.

Kako bi se strankama obezbedila zaštita imovinskog prava, advokat za imovinsko pravo odnosno advokat za imovinsko pravne odnose (poslove) sastavlja tužbe radi zaštite imovinskog prava i vrši prikupljanje svih relevantnih informacija u vezi narušavanja imovinskog stanja, kako bi zastupanje stranke pred sudom bilo u njenom najboljem interesu.

Advokat za imovinsko pravo (advokat za imovinsko pravne odnose) pruža sve pravne usluge vezane za nepokretnosti, koje obuhvataju poslove vezane za kupoprodaju nepokretnosti (provera pravne valjanosti dokumentacije koja prethodi kupovini nepokretnosti), sačinjavanje kupoprodajnog ugovora, upis ili brisanje svih oblika tereta, kao i uknjižba nepokretnosti (prenos vlasništva) nakon realizovane kupoprodaje nepokretnosti. U okviru pravnih poslova, koji su vezani za kupoprodaju nepokretnosti su i poslovi pred poreskim organima, te advokat za imovinsko pravo (advokat za imovinsko pravne odnose) sa užom specijalizacijom iz oblasti poreskog prava, može pružiti sve informacije iz ove oblasti i realizovati sve neophodne radnje pred nadležnim institucijama.

Sačinjavanje svih vrsta ugovora, kao deo pravih usluga advokata za imovinsko pravo odnosno advokata za imovinsko pravne odnose podrazumeva proveru uslova koji moraju biti ispunjeni kako bi ugovori mogli biti zaključeni (poslovna sposobnost ugovornih strana, slobodna volja obe ugovorne strane i to međusobno usaglašena, zakonski moguć i dozvoljen predmet ugovora, zakonska forma ugovora). Sačinjavanje svih ugovora iz imovinskopravne oblasti od strane angažovanog advokata će biti takvo da je zaštićen interes stranke i osigurana pravna održivost ugovorenih elemenata.

Advokat za imovinsko pravo (advokat za imovinsko pravne odnose), koji pruža usluge sastavljanja poravnanja sačinjava ugovor o poravnanju, kojim se rešava postojeće sporno pitanje i regulišu međusobne obaveze suprotstavljenih strana. Prednost poravnanja je rešavanje spora vansudskim postupkom, kao bržim i finansijski povoljnijim za strane u spornom odnosu.