Skip to main content

Nasledno pravo je grana prava kojom se uređuje pravnoimovinski postupak nasleđivanja, a koji se definiše kao prelaz imovine sa umrlog lica na druga lica – naslednike. Sva imovina koje se tako nasleđuje se naziva zaostavština ili ostavina.

Pravni postupak kojim se prenos imovine sa umrlog lica (ostavioca) na naslednike uređuje se naziva ostavinski postupak.

Kada se pred sudom raspravlja zaostavština odnosno ostavina se u pravu određuje kao postupak raspravljanja zaostavštine ili ostavinski postupak. U ostavinskom postupku sud utvrđuje ko su naslednici ostavioca (umrlog lica) čija imovina je predmet nasleđivanja.

Ostavinski postupak podrazumeva da su prethodno ispunjene određene zakonske pretpostavke, kao što su: smrt ostavioca, postojanje predmeta nasleđivanja (zaostavštine), postojanje naslednika, postojanje osnova pozivanja na nasleđe.

Osnov pozivanja na nasleđe može da proizilazi iz zakona ili iz testamenta, kada on postoji. Testament je usmena ili pismena izričita volja ostavioca kojom se jasno određuje šta čini zaostavštinu, ko su lica koja je nasleđuju i u kom iznosu. Testament može biti predmet osporavanja od strane naslednika, posebno onih čiji nužni deo je postupkom nasleđivanja ugrožen.

Advokat za nasledno pravo se bavi svim relevantnim pitanjima u vezi nasleđivanja i ostavine. Advokat za nasledno pravo (advokat za ostavinu i ostavinski postupak) pruža savetodavne usluge, kao i usluge zastupanja iz pravne oblasti nasledno pravo. Pravne usluge, koje pruža advokat za nasledno pravo (advokat za ostavinu i ostavinski postupak), obuhvataju rešavanje nasledno pravnih pitanja na efikasan i brz način.

Advokat za nasledno pravo (advokat za ostavinu i ostavinski postupak) pokreće, sprovodi ostavinski postupak pred javnim beležnikom ili sudom, zastupajući zainteresovane stranke, kojima se na taj način osigurava rešavanje pitanja kao što su: osporavanje testamenta, ostvarivanje prava na nužni deo, izdvajanje lične stvari klijenta iz državine ostavioca, kao i vođenje ostavinskog postupka u inostranstvu (kada je imovina naslednika van Republike Srbije).

Advokat za nasledno pravo (advokat za ostavinu i ostavinski postupak) takođe na zakonski definisan način, sastavlja testament, kako bi se njegova pravna valjanost potvrdila pred sudom i steklo legitimno pravo nasleđivanja, ali i pokreće postupak za osporavanje ili poništavanje testamenta i zastupa stranke, u tom postupku, ukoliko se javi potreba za takvim načinom rešavanja imovinskopravnih odnosa.

Pored toga, advokat za nasledno pravo (advokat za ostavinu i ostavinski postupak) sastavlja ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, ugovor o ustupanju imovine. Advokat za nasledno pravo zastupa stranke u postupku za osporavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i postupku za izlučivanje stvari iz zaostavštine.

Advokat za nasledno pravo uspešno rešava pravna pitanja koja se odnose na staraoca zaostavštine, nužnog naslednog dela i legata.