Skip to main content

Imovinsko pravo je oblast prava koja obuhvata skup prava kojima se uređuju pitanja različitih oblika vlasništva nad nekretninama, zemljištem i ličnom svojinom. U imovinsko pravo se ubraja i intelektualno pravo. Imovinsko pravo se štiti zakonom, a povreda imovinskog prava se najčešće štiti tužbom.

Imovinsko pravni odnosi se, u skladu sa odredbama imovinskog prava, mogu definisati kao svi oni pravni odnosi u koje pojedinci (kao fizička ili pravna lica) stupaju povodom rešavanja pitanja svojine. Imovinu predstavljaju najčešće stvarna, obligaciona i nasledna prava.

Advokat za imovinsko pravo odnosno advokat za imovinsko pravne odnose se bavi pružanjem usluga iz oblasti imovinskog prava, koja se odnose i na fizička i pravna lica.

Advokat za imovinsko pravne odnose zastupa stranke u svim postupcima vezanim za imovinu i povredu imovinskih prava. Advokat za imovinsko pravne odnose zastupa zainteresovana lica i pred sudovima, tužilaštvima, organima državne uprave i katastrom nepokretnosti. Advokat za imovinsko pravne odnose takođe vrši pravne poslove vezane za bilo koji oblik nepokretnosti i pokretnih stvari, za poreska pitanja i za slučaj smrti.

Kako su za imovinsko pravne odnose često vezani ugovori, advokat za imovinsko pravne odnose sačinjava sve ugovore iz ove pravne oblasti, obezbeđuje regulisanje i sprovođenje ugovornih obaveza i sastavljanja poravnanja.

Advokat za imovinsko pravne odnose zastupa fizička i pravna lica kao tužioce ili tužene u svim:

  • parničnim i vanparničnim postupcima i izvršnim postupcima,
  • u postupcima vezanim za naknadu štete,
  • prilikom regulisanja imovinskih odnosa supružnika odnosno budućih supružnika (predbračni ili bračni ugovor).

Advokat za imovinsko pravne odnose vrši pravne poslove:

  • vezane za zaštitu imovinskog prava,
  • za slučaj smrti (testament, zaveštanje, ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o raspodeli imovine za života),
  • vezane za bilo koji oblik nepokretnosti,
  • vezane za poreska pitanja u vezi sa imovinom,
  • pravne poslovi koji regulišu sva pitanja tereta na imovini.

Advokat za imovinsko pravne odnose pruža sve pravne usluge vezane za nepokretnosti, koje obuhvataju poslove vezane za kupoprodaju nepokretnosti, sačinjavanje kupoprodajnog ugovora, upis ili brisanje svih oblika tereta, uknjižba nepokretnosti, kao i pružanje svih informacija koje se odnose na poreze na imovinu.

Sačinjavanje svih vrsta ugovora, kao deo pravih usluga advokata za imovinsko pravne odnose podrazumeva proveru uslova koji moraju biti ispunjeni kako bi ugovori mogli biti zaključeni i sačinjavanje svih ugovora iz imovinskopravne oblasti na način da je zaštićen interes stranke i osigurana pravna održivost ugovorenih elemenata.

Naknada štete je čest problem koji se javlja u imovinskom pravu. Angažovani advokat za imovinsko pravne odnose može pružiti sve neophodne pravne savete ili zastupati zainteresovane strane, bilo da je u pitanju naknada materijalne ili nematerijalne štete. Način naplate štete odnosno oblici naknade štete za oštećenog mogu biti u vidu novčane isplate za pričinjenu štetu ili uspostavljanje u pređašnjeg stanja.

Kako bi se strankama obezbedila zaštita imovinskog prava, advokat za imovinsko pravne odnose sastavlja tužbe radi zaštite imovinskog prava i vrši prikupljanje svih relevantnih informacija u vezi narušavanja imovinskog stanja, kako bi zastupanje stranke pred sudom bilo u njenom najboljem interesu.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd vam stoji na raspolaganju sa svojim timom visoko stručnih advokata za sva pitanja i probleme koje imate iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.