Skip to main content

Postupak izvršenja je postupak u kom se primenom prinude ostvaruje potraživanje poverioca utvrđeno izvršnom, odnosno verodostojnom ispravom, domaćom ili stranom, dok se postupak obezbeđenja definiše kao postupak za obezbeđivanje budućeg ostvarivanja potraživanja.

Izvršni postupak ima za predmet postupak izvršenja odnosno prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ili postupak obezbeđenja potraživanja, zasnivanih založnim pravom na osnovu sporazuma stranaka i ustanovljenjem prethodnih ili privremenih mera na osnovu odluke suda, kao i delatnost izvršitelja kao lica sa javnim ovlašćenjima.

Izvršni postupak je u domaćem zakonodavstvu regulisan Zakonom o izvršnom postupku i obezbeđenju. Na izvršni postupak se dodatno primenjuju i odredbe Zakona o parničnom postupku, opšta pravila o izvršenju, posebni postupci izvršenja, postupak obezbeđenja i odredbe o izvršiteljima.

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju uređuje se izvršni postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Subjekti izvršnog postupka su:
1. „izvršni poverilac“ – lice čije se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja;
2. „izvršni dužnik“ – lice prema kome se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja.

Lice koje pokreće izvršni postupak je izvršni poverilac. Izvršni poverilac ima pravnosnažnu i izvršnu presudu suda, na osnovu koje realizuje svoje potraživanje. U određenim, zakonom predviđenim uslovima izvršni postupak se može pokrenuti i na osnovu verodostojne isprave. Izvršni poverilac pokreće izvršni postupak tako što podnosi Predlog za izvršenje nadležnom sudu. O predlogu za izvršenje odlučuju u prvom stepenu osnovni ili privredni sud. Mesno nadležan sud je onaj sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište ili sedište kao pravno lice. Uz Predlog se istovremeno podnosi pravnosnažna i izvršna sudska odluka, odnosno verodostojna isprava.

Nakon podnošenja Predloga za izvršni postupak od strane izvršnog poverioca, sud razmatra blagovremenost, sadržinu i dozvoljenost Predloga za izvršenje. Ukoliko sud usvoji Predlog, donosi Rešenje o izvršenju i upućuje predmet javnom izvršitelju na dalje postupanje ili sam sprovodi izvršenje. Javni izvršitelj sprovodi izvršenje rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i rešenja o prethodnoj ili privremenoj meri koje donese sud za čije područje je imenovan (mesna nadležnost javnog izvršitelja). Nakon zaprimljenog predmeta (rešenja) od suda, javni izvršitelj donosi Zaključak kojim određuje visinu predujma. Komunikacija sa javnim izvršiteljem je po pravilu pismena, a osnovne informacije se mogu dobiti i usmeno. Tok predmeta se može pratiti i na Portalu sudova Srbije.

Izvršni dužnik je lice prema kome se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja.

Kada se pokrene izvršni postupak, izvršni dužnik dobija pismeno obaveštenje od javnog izvršitelja, koju preuzima uz obavezno Rešenje kao prilog. Rešenje je u formi štambilja koji stavlja sud na predlog kojim je izvršni poverilac pokrenuo postupak izvršenja ili obezbeđenja. Rešenjem se odlučuje i o prigovoru i o žalbi, dok se zaključcima nalaže preduzimanje izvršnih radnji i upravlja izvršnim postupkom i protiv zaključka nisu dozvoljene žalbe.

U slučaju da izvršni dužnik smatra da ima osnova za pobijanje Rešenja o izvršenju, ima pravo na podnošenje prigovora u zakonskom roku, odnosno na žalbu Rok za ovu radnju u okviru odluke koja je zaprimljena. Budući da je izvršni postupak hitan postupak, propuštanje roka podrazumeva pokretanje postupka izvršenja.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti za izvršni postupak je zahtev kojim stranke i učesnik u postupku mogu tražiti da se otklone nepravilnosti koje su nastale u toku i povodom sprovođenja izvršenja i podnosi se sudu ili javnom izvršitelju, zavisno od toga ko sprovodi izvršni postupak i on ne odlaže izvršni postupak.