Skip to main content

Ugovor je pravni dokument koji reguliše međusobna prava i obaveze ugovornih strana (fizičko ili pravno lice) u skladu sa zakonom. Ugovor može biti usmeni ili pismeni. Punovažnost ugovora postoji ukoliko su usaglašene volje svih ugovornih strana i ako je ugovor sačinjen u skladu sa zakonima koji ga bliže definišu.

Ugovori se javljaju, kao pravni dokumenti, u gotovo svim pravnim oblastima: privredno (trgovinsko) pravo, nasledno pravo, radno pravo, porodično pravo.

Ugovor je formalan dokument i kao takav mora da sadrži osnovne (bitne) elemente propisane zakonom.

Zakonodavac je predvideo da ugovor zahteva određenu formu, koja se odnosi na: oblik ugovora (pisani ugovor je obavezan u pojedinim poslovima, kao što su kupoprodaja nekretnine), potpis ugovornih strana kod pisanih ugovora (kako bi on bio validan), overa ugovora kod notara (neophodnost overe za pojedine vrste ugovora kako bi on bio pravosnažan). Po svojoj sadržini ugovor treba da ima: uvodne odredbe, predmet ugovora, obaveze ugovornih strana, uslove plaćanja i visinu plaćanja, rok važenja, opšte i posebne odredbe i završne odredbe.

Ugovor, koji je u skladu sa zakonom, ima brojne funkcije: pravna sigurnost, jasno i precizno definisane obaveze i prava, smanjenje rizika posla na koji se odnosi, osnova je za rešavanje eventualnog spora, pojačava poverenje između ugovornih strana, finansijska zaštita ugovornih strana, profesionalnost.

Kod sastavljanja ugovora, iz bilo koje pravne oblasti, poželjno je angažovanje advokata za ugovorno pravo (advokat za ugovore), kako bi se sve zakonske odredbe ispoštovale i osigurala ispunjenost svih funkcija ugovora.

Advokat za ugovore pruža pravnu pomoć, koja je ključna kod sastavljanja ugovora. Advokat za ugovorno pravo (advokat za ugovore) jasno definiše sve delove ugovora i klauzule u najboljem interesu klijenta (fizičko ili pravno lice), te se na taj način izbegavaju sve pravne nedoumice. Advokat za ugovore priprema prateću dokumentaciju koja ide uz ugovore, potrebna za realizaciju ugovora. Advokat za ugovore omogućava da se obezbedi pravna sigurnost ugovora kroz njegovu zakonitost.

Kod ugovora koji su postojeći, advokat za ugovore proverava elemente i sadržinu i identifikuje potencijalne rizike, te u skladu sa tim vrši korekciju ugovora. U postupcima pregovaranja, angažovani advokat za ugovore će postići najbolje rešenje i uslove za klijenta. Sastavljanje aneksa, kod poslova koji zahtevaju izmenu određenih elemenata ugovora, su deo aktivnosti kojima se bavi advokat za ugovore.

Kod poslovnih transakcija, kao što su akvizicija i spajanje, advokat za ugovore savetuje klijente o svim pravnim aspektima transakcije, rizicima i problemima, te odnošenjem odluka u skladu sa najboljom pravnom i finansijskom opcijom.

U slučaju kršenja ugovorenih odredbi, advokat za ugovore pokreće sudski spor i zastupa stranke tokom postupka.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd se na profesionalan način bavi pravno-advokatskim poslovima iz oblasti ugovornog prava. Ukoliko se radi o ugovorima za pravna ili fizička lica iz bilo koje pravne oblasti, advokatski tim kancelarije će štititi najbolje interese klijenata u svim pravnim koracima vezanim za ugovore, počev od konsultacije i savetovanja, preko izrade ugovora, pa do zastupanja u sudskim postupcima.