Skip to main content

Razvod braka je pravni proces kojim se okončava brak između supružnika. Razvod braka je u domaćem zakonodavstvu regulisan i uređen Porodičnim zakonom. Razlikuju se dva načina na koji se može ostvariti razvod braka – sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi.

Sporazumni razvod braka je postupak okončanja braka koji je moguć samo ukoliko se supružnici dogovore oko svih bitnih pitanja, kao što su deoba imovine, starateljstvo nad decom. Razvod po tužbi postoji kada supružnici ne mogu da postignu sporazumni razvod braka. U ovom slučaju razvoda braka jedan od supružnika podnosi tužbu za razvod. Kod razvoda braka po tužbi sud donosi odluku kojom se brak okončava, a koja sadrži i odluke o svim bitnim pitanjima u vezi sa razvodom.

Pravna pomoć advokata za razvod braka kod postupka razvoda braka je korisna, jer advokat za razvod braka pruža stručne savete i zastupa interese supružnika i dece tokom celog procesa.

Ključni pravni aspekti u kojima advokat za razvod braka može pomoći:

  • saveti i priprema dokumentacije,
  • pregovori,
  • zastupanje kod brakorazvodnih parnica,
  • deoba bračne imovine,
  • starateljstvo,
  • alimentacija.

Advokat za razvod braka pruža sve informacije supružniku kog zastupa u vezi prava i obaveze koje ima, priprema svu dokumentaciju, bilo da se radi o sporazumnom razvodu braka ili razvod braka po tužbi. Advokat za razvod braka sačinjava sporazume ili podnosi zahtev (tužbu) za razvod braka, zavisno od načina razvoda.

Kod sporazumnog razvoda braka, advokat za razvod braka posreduje u pregovorima sa supružnikom i njegovim advokatom, kako bi stranka koju zastupa postigla najbolji mogući dogovor o deobi imovine, starateljstvu nad decom i alimentaciji.

Ukoliko razvod braka zahteva sudski postupak kako bi se okončao, advokat za razvod braka zastupa supružnika pred sudom, iznositi sve postojeće dokaze i argumente u korist klijenta, braneći njegove najbolje interese.

Kod sporazumnog postupka za razvod braka može da se vrši i postupak deobe imovine. Advokat za razvod braka pruža pravnu pomoć u pogledu pravilne procene i podele zajedničke imovine supružnika, uključujući nekretnine, vozila, ušteđevinu, penzijske fondove i drugo što su supružnici stekli tokom trajanja bračne zajednice.

Advokat za razvod braka pomaže da se postigne najbolji mogući sporazum o starateljstvu nad decom, načinu viđanja deteta sa roditeljem sa kojim nije u zajednici, visini alimentacije shodno potrebama i dobi deteta. Advokat za razvod braka u ovom segmentu razvoda poseban akcenat stavlja na ostvarivanje i zaštitu najbolji interes dece.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd je specijalizovana za pravnu pomoć i pravne usluge iz oblasti porodičnog prava, a time i razvoda braka. Kancelarija olakšava proces razvoda, osigurava zaštitu prava klijenata i pruža pravnu pomoć kako bi se ostvario najbolji ishod za dete i supružnike u postupku razvoda braka.