Skip to main content

Ugovor o radu je ugovor kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, a kojim se detaljno regulišu njihova međusobna prava i obaveze. Ugovor o radu, svojim važenjem, obezbeđuje sva prava i obaveze za zaposlenog i poslodavca, koje su propisane ugovorom o radu. Potpisivanjem ugovora o radu nastaje ugovorni odnos između poslodavca i zaposlenog – radni odnos. Radni odnos može prestati: istekom ugovora o radu, na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života, prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog ili poslodavca, usled sporazumnog prestanka radnog odnosa, otkazom ugovora o radu, u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Ukoliko poslodavac želi da otkaže ugovor o radu zaposlenom, zakonom su predviđene određene procedure za otkazivanje ugovora o radu koje mora da ispoštuje.

Nezakonit otkaz nastaje ukoliko poslodavac:

  • ne obavesti zaposlenog pisanim i potpisanim obaveštenjem odnosno upozorenjem ukoliko zaposleni krši radnu disciplinu, ne ostvaruje potrebne rezultate rada ili krši neku drugu obavezu iz ugovora o radu,
  • otkaže ugovor o radu nakon isteka roka u kojem se otkazni razlozi mogu primeniti,
  • zbog povrede zakonske forme kojom je dat otkaz.

Zakonom o radu su definisane pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa. Shodno zakonu, pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa mogu biti takve da sud, u toku radnog spora, donese odluku da se:

  • zaposleni vrati na rad,
  • zaposlenom isplati naknada štete,
  • uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio.

Zaradom zaposlenog u ovom slučaju se smatra ona zarada koju je zaposleni ostvario u mesecu koji je prethodio mesecu u kome mu je prestao radni odnos.

Naknada štete koja se isplaćuje zaposlenom usled nezakonitog prestanka radnog odnosa se utvrđuje u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonusi, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. Naknada štete se isplaćuje zaposlenom u visini izgubljene zarade, umanjene za iznos poreza i doprinosa.

Porez i doprinos za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio obračunava se i plaća na utvrđeni mesečni iznos izgubljene zarade.

Kod radnog spora povodom nezakonitog pretanka radnog odnosa, mogu se javiti sledeće situacije:

  • zaposleni ne zahteva vraćanje na rad, tada sud može obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada zaposlenog, zavisno od vremena koje je zaposleni proveo na radu kod poslodavca, godina života zaposlenog i broja izdržavanih članova porodice;
  • poslodavac dokaže u radnom sporu da postoje okolnosti koje opravdano ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguć, tada sud odbija zahtev zaposlenog da se vrati na rad i dosuđuje zaposlenom naknadu štete u dvostrukom iznosu;
  • postojanje osnova za prestanak radnog odnosa, uz činjenicu da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona za prestanak radnog odnosa, tada sud odbija zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Zaposleni, kojem je prekinut radni odnos na nezakonit način, može angažovati ravnog stručnjaka za radno pravo (advokat za radno pravo). Advokat za radno pravo pruža svu potrebnu pravnu pomoć zaposlenom. Advokat za radno pravo tumači zakone iz oblasti rada, prava i obaveze koje zaposleni i poslodavac imaju, kao i pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa. Nadalje, advokat za radno pravo prikuplja svu dokumentaciju i dokaze potrebne za podnošenje tužbe protiv poslodavca i zastupa zaposlenog u postupku radnog spora. Advokat za radno pravo brani najbolje interese zaposlenog tokom sudskog spora. Nakon odluke suda, advokat za radno pravo podnosi žalbe, ukoliko ima osnova za njih i pomaže zaposlenom da ostvari svoja zakonska prava iz donete presude.

Kako bi poslodavac izbegao sudski postupak usled neusklađenosti ugovora o radu sa propisanim zakonskim regulativama poželjno je angažuje stručno pravno lice – advokat za radno pravo.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd ima bogato iskustvo u sudskim postupcima vezanim za radne odnose. Tim stručnjaka kancelarije pruža svu pravnu pomoć i zaposlenima i poslodavcima prvenstveno usmerenu na izbegavanje sudskog postupka putem posredovanja (medijacije). Ukoliko dođe do pokretanja radnog spora, advokatski tim kancelarije zastupa stranke pred sudom, štiteći njihove najbolje interese.