Skip to main content

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture se uređuju pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata u njihovom održavanju, predmetu i vrstama upisa u tom postupku i pravilima postupka izdavanja izvoda iz navedenih registara, kao i druga pitanja od značaja za održavanje katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture. Cilj zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa, koji se postiže ažurnim unošenjem potpunih i tačnih podataka o nepokretnostima i pravima na njima u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture.

Novina, koja je stupila na snagu 04.11.2023. godine, a u vezi podnošenja dokumentacije i zahteva katastru, je ta da se oni podnose isključivo elektronskim putem (onlajn) tj. digitalno

preko profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija.

Promena predviđa da se advokatima za pravne poslove upisa u katastar i podnošenja potrebne dokumentacije plaća tarifa u iznosu od 24.750 dinara.

Advokati, kao profesionalni korisnici, podnose zahteve i dokumentaciju katastru preko eŠaltera.

Advokat za nekretnine odnosno advokat za svojinskopravne odnose će izvršiti sve pravne radnje neophodne za upis izgrađene nekretnine u Katastar nepokretnosti. Advokat za nekretnine vrši i sve pravne poslove kod sticanja nekretnine, kao što su posredovanje u prometu nepokretnosti, izrada ugovora o kupoprodaji ili zakupu nepokretnosti. Kod sticanja vlasništva nad nekretninom u postupku nasleđivanja, advokat za nekretnine pruža sve pravne usluge počev od davanja pravnih saveta u najboljem interesu stranaka, do sastavljanja svih ugovora i pribavljanja neophodne dokumentacije.

Zahtevi koji se podnose u katastar elektronskim putem preko advokata za nepokretnosti obuhvataju:

 • promenu imaoca prava na nepokretnosti,
 • promenu vrste prava (kao što su konverzija, upis drugih stvarnih i obligacionih prava, predbeležba objekta u izgradnji),
 • upis hipoteke, brisanje hipoteke, upis zabeležbe, brisanje zabeležbi, brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava,
 • zahtev za promenu indikacija pravnog lica,
 • zahtev za promenu indikacija fizičkog lica,
 • zahtev za upis JMBG,
 • promenu namene zemljišta,
 • utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja,
 • promenu načina korišćenja i kategorije klase zemljišta,
 • ispravka vrste i/ili imaoca prava ili ispravku ličnih podataka, kao i ispravku podataka o hipoteci, zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima.

Koji zahtevi koji se podnose preko geodetskih organizacija u katastar elektronskim putem obuhvataju:

 • spajanje parcela, deoba parcele, realizacija projekta parcelacije/preparcelacije,
 • podnošenje zahteva za promenu podataka o objektu,
 • sve promene nastale izgradnjom i dogradnjom objekta sa promenom gabarita,
 • promene nastale dogradnjom objekta bez promene gabarita,
 • zahtevi za uklanjanje objekta ili dela objekta,
 • ispravku greške u postupku obnove granica parcele, ispravku atributnih podataka o objektu/posebnom delu,
 • utvrđivanje, izmenu i gašenje kućnog broja,
 • uređenje međe pred sudom,
 • promenu načina korišćenja i kategoriju klase zemljišta.