Skip to main content

Porodično pravo je sveobuhvatno i kompleksno. Pored pravnih aspekata, od značaja za porodično pravo kao što su obligaciono, krivično ili medicinsko pravo, aspekti koje je neophodno obuhvatiti kod razmatranja pitanja koji su od značaja za porodično pravo su i biološki, psihološki, ekonomski i sociološki.

Porodično pravo, definisano u užem smislu, je skup pravnih normi kojima se uređuju odnosi u porodici, dok u širem smislu gledano porodično pravo uređuje odnose porodice i društva. Porodično pravo je vrlo osetljiva oblast prava zbog svojih multidisciplinarnih aspekata i efekata koje ima na porodicu i društvo. Porodično pravo se posmatra kako sa pravnog aspekta (naslednog, stvarnog, obligacionog, krivičnog, medicinskog prava), tako i sa svih drugih aspekta (bioloških, psiholoških, socioloških, filozofskih).

Porodičnim zakonom se, između ostalog, uređuju: odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima, lično ime, brak. U skladu sa zakonom, porodica uživa posebnu zaštitu države i svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Takođe se u zakonu kaže da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta. Posebno se ističe da dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih, kao i to da pravo deteta da živi sa roditeljima može biti ograničeno samo sudskom odlukom i to onda kada je to u najboljem interesu deteta.

Porodično pravo ima sledeće pravne karakteristike:
– za porodično pravo važi primena imperativnih pravnih normi,
– porodično pravo podrazumeva da ravnopravnost subjekata porodičnog prava nije u celosti prisutna (relacija dete roditelj),
– porodično pravo nosi zakonske sankcije za kršenje zakonskih normi porodičnog prava koje su usmerene za ličnost učesnika porodičnopravnog odnosa,
– porodično pravo podrazumeva primenu sudske zaštite prava, koju uživaju subjekti iz porodičnih odnosa, a može biti u vidu intervencije po službenoj dužnosti.

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona, advokat za porodično pravo, se bavi pravnim poslovima koja se odnose na porodična pitanja

i sve sporove vezano za njih, zaštitom prava deteta kroz zakonom dozvoljene pravne radnje, kao i svim drugim porodično-pravnim poslovima, među kojima je i razvod braka.

Porodično pravo razvod braka definiše kao ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi ili bračni odnosi koji se objektivno ne mogu ostvariti odnosno zajednica života supružniku više nije moguća. Razvod braka može biti sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi. U oba slučaja se Porodičnim zakonom regulišu sva pravna pitanja vezana za razvod braka i ovaj segment porodičnog prava.

Advokat za razvod braka vodi pregovore u ime klijenta kod sporazumnog razvoda braka, sastavljanja predloga sporazumnog razvoda braka. Advokat za razvod braka po tužbi pokreće brakorazvodnu parnicu, zastupa stranke i vodi postupak razvoda braka po tužbi pred sudom.

Advokat za razvod braka po tužbi podnosi tužbu za razvod braka Osnovnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište odnosno boravište ili osnovnom sudu na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište. Advokat za razvod braka po tužbi može tražiti i odluku o lišenju roditeljskog prava i merama o nasilju u porodici koje se trebaju primeniti protiv tužene strane. Advokat za razvod braka po tužbi može zahtevati izdržavanje supružnika od suda kao deo tužbe za brakorazvodnu parnicu, ali najkasnije do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu. Brak prestaje danom pravnosnažnosti presude o razvodu braka.

Advokat za razvod braka po tužbi u postupku brakorazvodne parnice može, u slučaju da supružnici ne žive u Srbiji ili su različite su nacionalnosti pridržava se odredbi Zakona o rešavanju sukoba u skladu sa zakonima drugih zemalja za razvod braka. Merodavno je pravo one države čiji su državljani oba supružnika u vreme podnošenja tužbe za razvod braka. Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vreme podnošenja tužbe, za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani.

Tokom tužbenog postupka za razvod braka, advokat za razvod braka po tužbi, rešava pitanja koja se odnose na vršenje roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine supružnika.

Advokat za razvod braka po tužbi može u tužbi predložiti način na koji treba urediti čuvanje, vaspitanje i izdržavanje deteta (dece) i održavanje njihovih ličnih odnosa. Sud će predlog supružnika razmotriti, ali će postupiti shodno svojoj proceni o tome šta je u najboljem interesu deteta (dece). U tom smislu, sud ne mora da postupi po predlogu stranke.

Advokat za razvod braka po tužbi pruža pravne usluge u slučaju ako supružnici nisu uspeli da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine. U tom slučaju deoba zajedničke imovine se vodi u posebnom postupku, gde advokat za razvod braka po tužbi zastupa stranke tako da se pravično podeli imovina supružnika na zajedničku imovinu (koju su supružnici radom stekli tokom trajanja bračne zajednice) i posebnu imovinu (koju jedan supružnik ima u trenutku zaključenja braka, kao i ona imovina koja je stečena tokom trajanja braka na osnovu besteretnog sticanja).