Skip to main content

Usled sve veće stope razvoda brakova, pravni institut predbračni odnosno bračni ugovor sve više dobija na značaju, jer olakšava postupak brakorazvodne parnice i zaštitu lične imovine supružnika. U domaćem zakonodavstvu, bračni ugovor je regulisan Porodičnim zakonom, dok se institut predbračni ugovor, kao pojedinačna pravna kategorija, ne pominje zasebno.

(Pred)bračni ugovor je ugovor između budućih supružnika odnosno supružnika kojim se uređuju njihovi međusobni imovinski odnosi na postojećoj ili budućoj imovini i to u formi javnobeležnički potvrđene isprave.

Prema Porodičnom zakonu se jasno definiše bračni ugovor na sledeći način:

  • Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor).
  • Bračni ugovor zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.
  • Bračni ugovor koji se odnosi na nepokretnosti upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima.

Porodični zakon daje dve mogućnosti za regulisanje imovinskih odnosa:

  1. među budućim supružnicima, čime dobija formu predbračnog ugovora, kojim se uređuju imovinski odnosi budućih supružnika na imovini koju unose u brak, kao i na imovini koju će tekom braka steći;
  2. među supružnicima koju su već u braku (bračni ugovor) koji uređuju svoje imovinske odnose u toku trajanja braka, kako na imovini koju već imaju (posebnoj i zajedničkoj), tako i na imovini koju će u braku steći.

Ugovor omogućava supružnicima da zadrže isključivo pravo svojine na svojoj posebnoj imovini u braku, dok je imovina stečena u braku od strane jednog supružnika (nasleđe, poklon) njegova posebna imovina. U ugovoru se može odrediti način korišćenja imovine tako da jedan od njih upravlja i raspolaže celokupnom zajedničkom imovinom ili nekim njenim delovima, što može da se odnosi samo na upravljanje ili samo na raspolaganje ili samo na pojedine poslove upravljanja i raspolaganja.

Kada dođe do prestanka braka prestaje i međusobno pravo korišćenja pokretne i nepokretne imovine drugog supružnika.

Za sve buduće supružnike i supružnike koji su već u bračnoj zajednici, advokat za porodično pravo pruža mogućnost sklapanja predbračnog odnosno bračnog ugovora kako bi se regulisalo pitanje imovine u skladu sa željama supružnika. Advokat za porodično pravo prethodno upoznaje (buduće) supružnike sa svim važećim zakonskim odredbama i mogućnostima. Nadalje, advokat za porodično pravo pribavlja svu neophodnu dokumentaciju za sklapanje (pred)bračnog ugovora i vrši sve pravne radnje nakon njegovog sklapanja, koje su zakonom predviđene. Advokat za porodično pravo pruža i pravnu pomoć ukoliko dođe do kršenja odredbi (pred)bračnog ugovora i zastupa stranke u svim imovinskim odnosno brakorazvodnim parnicama.

Advokatska kancelarija Slavica Janjić i saradnici Beograd, kao stručni tim iz porodičnog prava, sa užom specijalizacijom iz oblasti imovinskog i ugovornog prava, pruža svu potrebnu pravnu pomoć budućim supružnicima i supružnicima koji su u braku u pogledu regulisanja pitanja njihove imovine i prava i obaveza pre, tokom i nakon trajanja braka u vidu (pred)bračnog ugovora i svih drugih bračnih i porodičnih pitanja.